Створення: 25.12.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/01/2014

Приватне акціонерне товариство “Електро” скликає загальні збори акціонерів 28.01.2014р. о 09.30 за адресою: Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. Стаханова, 61, з таким порядком денним:

 1. Звіт директора про результати діяльності за 2011-2012р.р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутків за 2011-2012р.р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора товариства.
 5. Попереднє затвердження значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 22.01.2014.
З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора.
Реєстрація учасників зборів 28.01.2014 з 09.00 до 09.30 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2012р./2011р.):

 • Усього активів 1291/1381.
 • Основні засоби 625/709.
 • Довгострокові фінінвестиції 2/2.
 • Запаси 294/297.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 353/373.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 17/0,2.
 • Нерозподілений прибуток 147/138.
 • Власний капітал 474/465.
 • Статутний капітал 181/181.
 • Поточні зобов’язання 817/916.
 • Чистий прибуток 9/10.
 • Кількість акцій 30118/30118.
 • Чисельність працівників 14/17.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 245(1749) від 25.12.13.